Historia wydziału

Historia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wiąże się ściśle z powstaniem Wyższej Szkoły Handlowej w 1947 r- Wyższa Szkoła Handlowa była jednowydziałową, trzyletnią szkolą zawodową kształcącą na trzech specjalnościach: administracji przedsiębiorstw, ogólnohandlowej oraz spółdzielczej. W 1950 r. Wyższa Szkoła Handlowa została przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, w której utworzono dwa wydziały: Planowania Przemysłu oraz Finansów.

Wtedy też powstało 9 katedr. Pierwszymi ich kierownikami zostali: w Katedrze Ekonomii Politycznej — doc. Krzysztof Jeżowski, w Katedrze Marksizmu i Leninizmu - dr Stanisław Walczak, w Katedrze Ekonomiki Przemysłu - dr Zbigniew Fijałkowski, w Katedrze Planowania Gospodarki Narodowej —prof. Włodzimierz Boerner, w Katedrze Statystyki — doc. Jan Falewicz, w Katedrze Finansów i Kredytu - prof. Lesław Adam, w Katedrze Prawa — prof. Adam Chełmoński, w Katedrze Technologii — mgr inż. Ewa Machowska, w Katedrze Rachunkowości - prof. Stefan Górniak.

Studia w tym czasie były prowadzone w systemie dwustopniowym: 3,5-letnie pierwszego stopnia oraz 1,5-roczne drugiego stopnia dające stopień magistra. Pierwsze grupy seminaryjne prowadzili prof. Lesław Adam oraz prof. Adam Chełmoński. Pierwsze obrony prac magisterskich odbyły się w lutym 1952 roku. Pierwszymi magistrami uczelni zostali: Stanisława Bartosiewicz, Ber Haus, Stanisław Jagiełło, Adolf Liwacz, Wanda Romanowska, później profesorowie Akademii Ekonomicznej.

W 1954 r. po reorganizacji Wydziału Planowania Przemysłu i likwidacji Wydziału Finansów utworzono Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu Rolno-Spożywczego. W 1958 r. Wydział Planowania Przemysłu został przemianowany na Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstwa, a ten z kolei w 1969 r. został przekształcony w Wydział Gospodarki Narodowej.

Po 37 latach bardzo dynamicznego rozwoju Wydziału Gospodarki Narodowej, ze względu na potrzebę dopasowania nazwy Wydziału do wymogów współczesnego otoczenia, w 2006 r. zmieniono jego nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych.

Poczet dziekanów

Instytuty i katedry

Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab.

Czesław Zając

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

dr hab.

Bogusław Półtorak

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. prof. UE

Dorota Rynio

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr hab. prof. UE

Wawrzyniec Michalczyk

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Kształcenia Ustawicznego

dr

Aleksandra Szpulak

Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem

WNE w liczbach

5

kierunków kształcenia

21

specjalności na I stopniu studiów

30

specjalności na II stopniu studiów

5

unikatowych programów studiów w języku angielskim

19

kół naukowych

5 000

studentów

160

nauczycieli akademickich

16

katedr naukowych